Öber dat Solt un uns Bedüden


„Du schas doch nich so veel Solt nehm“. So segt wie dat männichmol bi´t Eten. Solt brukt wie, man oak nich to veel. Solt is nich dür hüttodoogs. Dat weer fröher ganz anners. Dor kunn man mit Solt riek warn. Wittet Gold, so hett dat Solt heten. Un deei Lüd haln jo fröher oak keen Köhlschrank. So höbt seei ton Bispill Fleesch un Fisch in Solt inlegt. So kunn man dat lang opbeworn.

Wer Solt hall, deei hall dat Seg´n. As Indien britische Kronkolonie weer, dor höbt deei Engländer en Monopol för dat Solt hatt. Blots seei un keen een Inder döven dat Solt avbaun un verköpen. Sogor noch een düüre Soltstüer müssen de Inder betoln. Mahatma Gandhi hett denn mit sien Lüd  1930 den „Soltmarsch“ anfung un seei sünd öber 300 Kilometer noh dat Meer lopen. Dor hett Gandhi denn Woter in de Sün stellt, un wat blev in de Schöttel, as dat Woter wech dröcht weer? Solt! In deei Zeitungen hett dat denn allns stohn un so höbt de Inder dat so mokt as Gandhi er dat wiest hett.

De Soltmarsch weer de Anfang von de Unabhängigkeit Indiens. 1947 sünd de Engländers avtrocken und Indien weer een freeit Land.

In de Bibel, dor wart deei Minschen segt, dat seei so wat sünd as Solt. Jesus segt to sien Lüd: „Ji sünd dat Solt för de Eer.“ Mannigeen meent: „ick bün nich wichtig, deei dor boben deei mokt jo doch wat seei wöet. Ick bün man blots een lüttet Licht, wat kann ick denn doan?“

„Ji sünd dat Solt för de Eer“: Du warst brukt! Dat mut jo ne gliks wat grodaartiget ween, wat du deist. Man besinn di, op di kümt dat an. Gott hett mit di wat vör.

Mehr öber dat Solt und öber uns Bedüden giv dat in den plattdütschen Gottesdeenst an 7. August, 18.00, in de Berner Friedenskak, Lienaustrot 6.

De Berner Frauenchor is oak mit dorbi.

Pastorin Dr. Christa Usarski